Jübi marketingi - Überzeugende Maslahat Von Semalt

Jübi tehnologiýasy durmuşymyzyň her bir ugruny özgertmek üçin geldi. Bir wagtlar jaň etmekden we tekst habarlaryny ibermekden başga hiç zat üçin ulanylmadyk enjam häzirki wagtda howa, habarlar, güýmenje we internetiň beýleki teklipleri barada köpugurly maglumat çeşmesine öwrüldi. Söwda ykjam enjamlara girýänçä diňe wagt gerekdi. Indi bu pudak uly depginde ösýär we kiçi telekeçileriň köpüsiniň bölek satuw tendensiýalaryna ýolbaşçylyk edýär.

Bölek satuw telekeçisi üçin ykjam tehnologiýany gowy bilmek we peýdalaryndan doly peýdalanmagyň ýoluny tapmak möhümdir. Jübi söwdasy üçin oňat strategiýa döretmek, sarp edijileriň jübi telefonlarynda siz bilen aragatnaşyk saklamagy üçin haýsy mümkinçilikleriň bardygyna gaty gowy düşünmegi talap eder. Jübi marketinginiň taraplaryna düşüneniňizden soň, ýaryşdan öň ädim ätersiňiz.

Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Iwan Konowalow, ykjam elýeterlilik arkaly harytlary nädip ösdürmelidigini düşündirýär.

Öwrenmeli marketing usullary

Satuw geçirijisine garamazdan, önümiň nähili atlandyrylýandygyny bilýän bolsaňyz, önüm tapmak gaty aňsat. Adatça, ony web sahypasynda ýa-da size ugrukdyrjak işgäri tapyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, gözleýän zadyňyzy anyk bilmeseňiz, prosesiň ýönekeýligi ýitýär. Onlaýn satyjylardan köp önüm bar bolsa, ony tapmak kyn bolýar.

Göz öňünde tutulýan gözleg şu ýerden gelýär. Bu ýagdaýda programma ýa-da web sahypasy açan ilkinji nyşanlaryňyzy alyp, size dürli görnüşleri hödürläp biler. Ukyply gözleg bilen, satyn almak isleýän önümiňizi takyklamak üçin has gowy mümkinçilik bar. Öýjükli ulanyjylaryň köpüsi köp ýazmak islemeýändigi sebäpli gymmatly gural.

Ukyply gözleglerden başga-da, ilki bilen müşderileri size gönükdirmegiň başga ýollary hem bar. Elbetde, muny amala aşyrmagyň iň gowy usuly, programmaňyzy göçürip almak we hödürleýän önümleriňizi satyn almakdyr. Indiki iň oňat usul, şuňa meňzeş hyzmatlary berýän beýleki web sahypalaryndan öň internet gözlegini web sahypaňyza ugrukdyrmakdyr. Bu gözleg motory optimizasiýasy arkaly gazanylýar. Şeýle etmek bilen, has köp basylmagyna we şeýlelik bilen has köp satyljakdygyna ynandyrarsyňyz.

Häzirki wagtda önümiň kagyz kataloglary ýaly çäklendirilen taraplary geçmişde galypdy. Indi, ýeke-täk çäk, ulanyjynyň wifi bilen aňsatlyk bilen geçip boljak maglumat meýilnamasydyr. Şol sebäpden, satyjylar indi öz telefonlarynda çäksiz ýaly görünýän suratlary şahsyýetde görüp bilerler.

Netijede, alyjylarda indi ägä bolmaly zat ýok. Önümleri islendik tarapdan aňsat we çalt görüp bilerler. Bu, önüm iberilenden soň ýakymsyz garaşylmak umydy bilen özlerini alada etmeli däldigini kepillendirýär.

Netije

Jübi telefonlaryny ulanmak bilen marketing, şahsy kompýuter ulanyjylary üçin marketingiň has kiçi we ýönekeý görnüşi däl. Specialörite usullary talap edýän özboluşly pikirleri bar. Bulary durmuşa geçireniňizden soň, peýdalary gysga wagtda alarsyňyz.